Algemene voorwaarden Purify Massages

Artikel 1: Definities

 • Massage en schoonheidspraktijk Purify Massages, gevestigd te Wierden, KvK-nummer 66344042, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als behandelaar.
 • Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging en massage's;
 • Uiterlijke verzorgingsbranche: schoonheidsverzorgingsbedrijf/masseur
 • Schoonheidsverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt en het geven van massage's;
 • De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 • Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan behandelaar zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van overige diensten en producten door of namens behandelaar waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door behandelaar in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 • Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 • De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 • Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3: Aanbod

 • Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. Behandelaar is enkel gebonden aan de offerte wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd.
 • Behandelaar kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4: Tarieven en betalingen,

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten indien deze worden berekend en parkeerkosten, worden apart vermeld in het aanbod. Reiskosten worden berekend voor een enkele reis.
 • Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele geoffreerde traject of afgenomen abonnement dan wel strippenkaart wordt doorlopen of verbruikt. Behandelaar komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.
 • De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Behandelaar heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
  Behandelaar heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 • Facturen dienen betaald te zijn binnen het aantal kalenderdagen aangegeven op de factuur, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Een betaling dient te allen tijde voor de behandeling voldaan te zijn.
 • Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van behandelaar op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Informatieverstrekking klant

 • Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan behandelaar, door middel van een intakeformulier.
 • Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Behandelaar zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 • Klant vrijwaart behandelaar voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 • Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.
 • Behandelaar is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst te weigeren op basis van verstrekte informatie of wanneer hygiëne in het geding komt.

ARTIKEL 6: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 • Behandelaar voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Hij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.
 • De data van sessies zullen onderling worden overeengekomen.
 • Alle behandelingen vallen onder de kennisneming van de contra-indicaties. Alle massages worden gegeven door een gediplomeerde masseur of masseuse. Deze persoon is geen arts en zal bij enige twijfel altijd doorverwijzen naar een fysiotherapeut of (huis)arts.
 • Wanneer klant al onder behandeling van een arts of therapeut is of gebruik maakt van medicijnen, dien de klant eerst te overleggen met de behandelend arts of een massage tijdens de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Behandelaar biedt de mogelijkheid tot behandeling aan huis bij een massage vanaf vanaf 3 personen op afstanden van 30 kilometer, buiten de 30 kilometer vanaf 6 personen. Behandelingen voor 1 of 2 personen worden uitsluitend op locatie van behandelaar verzorgd.
 • Behandelaar is gerechtigd afspraken te weigeren indien de reistijd 30 minuten overschrijdt, gemeten vanaf de indicatieve reistijd op Google Maps in het tijdvak van de afspraak.

ARTIKEL 7: REGELS GEDURENDE DE BEHANDELING

 • Tijdens een behandeling dient mobiele apparatuur te worden uitgeschakeld dan wel in stille modus worden geschakeld.
 • Klant wordt verzocht makkelijke kleding en zo min mogelijk sieraden te dragen.
 • Na de behandeling dient voldoende water te worden gedronken.
 • Massagepraktijk Purify Massages is een professionele massagepraktijk en biedt geen sensuele massages. Iedere suggestie in die richting leidt tot het stoppen van de behandeling. Klant dient te allen tijde ondergoed aan te houden.

ARTIKEL 8: WIJZIGING EN ANNULERING GEDURENDE DE BEHANDELING

 • Behandelaar is gerechtigd om tot 2 kalenderdagen voor de gemaakte afspraak deze te verplaatsen in overleg met de klant. Indien deze afspraak vooraf betaald is en niet binnen 1 kalendermaand na de originele afspraak voortgang kan hebben, zal de betaling worden gerestitueerd.
 • In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft behandelaar de mogelijkheid een sessie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van behandelaar en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de sessie noodzakelijk zijn. Behandelaar maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. In geval een andere masseur wordt ingeschakeld zal te allen tijden? toestemming aan klant worden gevraagd. Indien vervanging niet mogelijk of gewenst is, kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Annulering van een afgesproken behandeling is tot 24 uur voor aanvang kosteloos, mits de annulering schriftelijk plaatsvindt; bij annulering binnen 24 uur wordt de behandeling doorberekend.
 • Indien klant zonder schriftelijke annulering niet beschikbaar is voor de geplande behandeling, is behandelaar gerechtigd naast de behandelingskosten tevens de gemaakte reis- en parkeerkosten door te berekenen aan klant.
 • Bij een niet of niet tijdige annulering van een massage uit een strippenkaart, dan wel voucher van een aangesloten organisatie, vervalt de geldigheid van de desbetreffende behandeling. Behandelaar is gerechtigd de massage te verzilveren als zijnde volledige betaling.

ARTIKEL 10: Strippenkaarten en cadeaubonnen

 • De door behandelaar verstrekte strippenkaart kennen een beperkte geldigheidsduur, die wordt vermeld op de afgenomen strippenkaart. Behandelingen komen na deze geldigheidsduur te vervallen.
 • Strippenkaarten en abonnementen zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan derden.
 • Na een aankoop van een strippenkaart/behandelingskuur is niet meer mogelijk om je geld terug te krijgen.
 • Cadeaubonnen kennen een geldigheidsduur van 24 maanden na afgiftedatum.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • Cadeaubonnen zijn uitsluitend inwisselbaar bij Purify Massages.

ARTIKEL 11: Aansprakelijkheid schade

 • Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 • Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder psychische schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling.
 • Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Behandelaar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een overeenkomst op locatie.
 • Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een behandeling. Tevens is klant zelf verantwoordelijk voor het tijdig inschakelen en opvolgen van advies van een arts.
 • In het geval dat behandelaar een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, danwel door behandelaar aan klant in rekening is gebracht.
 • Klant vrijwaart behandelaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door behandelaar geleverde diensten en producten.
class="mb-5"

ARTIKEL 12: Intellectueel eigendom

 • De intellectuele eigendomsrechten op de door behandelaar aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij behandelaar. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 • Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

Bij inbreuk komt behandelaar een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door hem gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

ARTIKEL 13: Bijzondere bepalingen

 • Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

ARTIKEL 14: Herroepingsrecht

 • Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om een fysieke aankoop te ontbinden. Behandelaar heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
 • De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft aangekocht.
 • Het herroepingsrecht geldt niet voor producten danwel diensten anders dan fysieke producten.
 • Voor hygiënische producten geldt een beperking of opheffing van het herroepingsrecht.

ARTIKEL 15: Verplichtingen bij herroeping

 • Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 • Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.
 • Behandelaar stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
 • Behandelaar vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

ARTIKEL 16: Uitoefening van herroepingsrecht

 • Klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan de behandelaar dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
 • Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.
 • De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.
 • De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van klant.

ARTIKEL 17: Levering

 • Voor aankoop van fysieke producten gelden de volgende bepalingen:
  Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Behandelaar is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 • Behandelaar verzendt geaccepteerde bestellingen die voor 16 uur zijn besteld dezelfde avond, tenzij een langere termijn is afgesproken. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.
 • Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • Behandelaar levert enkel binnen Nederland.

ARTIKEL 18: Klachten en garantie

 • Behandelaar is aangesloten bij 't Assurantiekantoor. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan behandelaar.
 • Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

ARTIKEL 19: Klachten en garantie

 • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen zullen enkel worden beslechtigd in het arrondissement waarin behandelaar is gevestigd.
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens behandelaar en betrokken derden 12 maanden.

Wijzigingen

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Purify Massages ten allen tijden, zonder aankondiging, gewijzigd worden.

Opgemaakt: Almelo, 31 januari 2019

Privacy Policy

Privacy policy voor Purify Massages, eigenaar van www.purifymassages.nl

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.purifymassages.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.purifymassages.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Purify Massages en specifiek www.purifymassages.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is Info@purifymassages.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.purifymassages.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina's worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina's.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

www.purifymassages.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina's die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina's het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.